Jument 1977 Bai 1.60 m
HOLST 276321210091877
1,30m CSO.
HOLST 276321210603473
1973 Bai 1.70 m
App.: HOLST
SF 25000160011506B
1968 Bai foncé 1.69 m
App.: HOLST, SF
xx 1946
xx 1935
xx 1929
xx 1922
xx 1911
xx 1909
xx 1914
xx 1907
xx 1925
xx 1907
xx 1893
xx 1896
xx 1918
xx 1912
xx 1912
xx 1940
xx 1915
xx 1900
xx 1916
xx 1902
xx 1905
xx 1936
xx 1913
xx 1922
xx 1924
xx 1917
xx 1916
SF 1960
SF 1955
xx 1939
xx 1913
xx 1926
xx 1931
xx 1911
xx 1926
SF 1939
SF 1930
SF 1921
SF 1919
SF 0
SF 1929
SF 1931
SF 1933
SF 1926
SF 1917
SF 1911
SF 1921
SF 1911
SF 0
Trotter 1924
Trotter 1910
Trotter 1918
SF 1918
SF 1913
HOLST 276321210292103
1959 Bai 1.65 m
HOLST 1940
HOLST 1925
HOLST 1915
HOLST 1907
HOLST 1888
HOLST 1899
HOLST 1905
HOLST 1899
HOLST 1899
HOLST 1917
HOLST 1907
HOLST 1902
HOLST 1891
HOLST 1911
HOLST 1896
HOLST 1895
HOLST 1929
HOLST 1914
HOLST 1904
HOLST 1877
HOLST 1900
HOLST 1905
HOLST 1897
HOLST 1893
HOLST 1923
HOLST 1912
VOGT  DescendanceModifier
HOLST 1906
HOLST 1896
HOLST 1917
HOLST 1910
HOLST 1913
HOLST 1949
HOLST 1939
HOLST 1932
HOLST 1919
HOLST 1913
HOLST 1911
HOLST 1922
HOLST 1913
HOLST 1914
HOLST 1934
HOLST 1914
HOLST 1904
HOLST 1908
HOLST 1922
HOLST 1915
LISA  DescendanceModifier
HOLST 1914
HOLST 1939
HOLST 1933
HOLST 1921
HOLST 1913
HOLST 1905
HOLST 1920
HOLST 1912
HOLST 1915
HOLST 1928
HOLST 1913
HOLST 1904
HOLST 1905
HOLST 0
HOLST 1914
HOLST 276321216276402
1956 Bai 1.56 m
xx 276306060002642
1942 Bai foncé
App.: xx
xx 1930
xx 1917
xx 1905
xx 1893
xx 1872
xx 1889
xx 1875
xx 1882
xx 1908
xx 1899
xx 1891
xx 1884
xx 1891
xx 1885
xx 1874
xx 1914
xx 1907
xx 1888
xx 1881
xx 1881
xx 1903
xx 1896
xx 1888
xx 1907
xx 1899
xx 1891
xx 1884
xx 1889
xx 1882
xx 1883
xx 1929
xx 1915
xx 1905
xx 1893
xx 1872
xx 1889
xx 1875
xx 1882
xx 1901
xx 1893
xx 1881
xx 1881
xx 1885
xx 1873
xx 1874
xx 1907
xx 1888
xx 1881
xx 1881
xx 1903
xx 1896
xx 1888
xx 1911
xx 1894
xx 1874
xx 1886
xx 1902
xx 1894
xx 1889
HOLST 276321213854702
HANN 1926
HANN 1923
HANN 1911
HANN 1906
HANN 1886
HANN 1897
HANN 1906
KING  DescendanceModifier
HANN 1890
HANN 1900
HANN 1916
HANN 1909
HANN 1904
HANN 1903
HANN 1911
HANN 1906
HANN 1906
HANN 1923
HANN 1907
HANN 1889
HANN 1882
HANN 0
HANN 1901
HANN 1893
HANN 1892
HANN 1913
HANN 1899
HANN 1888
HANN 0
HANN 0
HANN 1890
HANN 0
OASE  DescendanceModifier
HOLST 0
HOLST 1941
HOLST 1935
HOLST 1925
HOLST 1915
HOLST 1917
HOLST 1928
HOLST 1920
HOLST 1924
HOLST 1936
HOLST 1931
HOLST 1926
HOLST 1919
HOLST 1931
HOLST 1925
HOLST 1916
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent