Hongre 1991 Bai
OLDBG 276333330042591
1,40m CSO.
HOLST 276321210095982
1982 Bai 1,69 m
App.: BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, WESTF
HOLST 276321210391966
1966 Bai foncé 1,70 m
App.: HOLST
xx 1961
xx 1936
xx 1925
xx 1913
xx 1914
xx 1924
xx 1916
xx 1940
xx 1930
xx 1915
xx 1919
xx 1927
xx 1916
xx 1916
xx 1939
xx 1929
xx 1923
xx 1913
xx 1913
xx 1918
xx 1904
xx 1904
xx 1932
xx 1920
xx 1911
xx 1909
xx 1926
xx 1916
xx 1918
HOLST 1962
HOLST 1958
xx 1938
xx 1923
xx 1914
xx 1915
xx 1926
xx 1917
xx 1913
HOLST 1951
HOLST 1941
HOLST 1935
HOLST 1936
HOLST 1944
HOLST 1936
HOLST 1936
HOLST 1958
HOLST 1946
HOLST 1934
HOLST 1914
HOLST 1919
OINA  DescendanceModifier
HOLST 1937
HOLST 1919
HOLST 1920
HOLST 1943
HOLST 1932
HOLST 1919
HOLST 1922
HOLST 1935
HOLST 1914
LOGE  DescendanceModifier
HOLST 1914
HOLST 276321210372076
Hauptstutbuch, Staatsprämie
1976 Bai 1,70 m
HOLST 1960
HOLST 1953
HOLST 1949
HOLST 1940
HOLST 1934
HOLST 1936
HOLST 1936
HOLST 1922
HOLST 1928
FERA  DescendanceModifier
HOLST 1947
HOLST 1941
HOLST 1935
HOLST 1936
HOLST 1939
HOLST 1932
HOLST 1924
HOLST 1942
HOLST 1932
HOLST 1919
HOLST 1913
HOLST 1911
HOLST 1922
HOLST 1913
HOLST 1914
HOLST 1934
HOLST 1914
HOLST 1904
HOLST 1908
HOLST 1921
HOLST 1903
HOLST 1916
HOLST 1969
xx 1961
xx 1936
xx 1925
xx 1924
xx 1940
xx 1930
xx 1927
xx 1939
xx 1929
xx 1923
xx 1918
xx 1932
xx 1920
xx 1926
HOLST 1955
xx 1939
xx 1934
xx 1923
xx 1926
xx 1942
xx 1933
xx 1924
HOLST 1944
HOLST 1930
HOLST 1919
HOLST 1914
HOLST 1936
HOLST 1920
HOLST 1920
HANN 276331318513985
1985 Alezan
HANN 276331314401675
1975 Alezan 1,68 m
App.: HANN
HANN 1958
GRAF  DescendanceModifier
HANN 1941
HANN 1935
HANN 1919
HANN 1909
HANN 1914
HANN 1927
HANN 1921
HANN 1910
HANN 1933
HANN 1920
HANN 1911
HANN 1915
HANN 1925
HANN 1918
HANN 1904
HANN 1954
HANN 1943
HANN 1933
HANN 1922
HANN 1928
HANN 1937
HANN 1928
HANN 1927
HANN 1946
HANN 1927
HANN 1919
HANN 1917
HANN 1941
HANN 1925
HANN 1933
HANN 1971
HANN 1964
HANN 1958
HANN 1953
TRAK 1943
HANN 1949
HANN 1949
HANN 1938
HANN 1940
HANN 1956
HANN 1944
HANN 1935
HANN 1937
HANN 1944
HANN 1924
HANN 1940
HANN 1966
HANN 1943
HANN 1933
HANN 1922
HANN 1928
HANN 1937
HANN 1928
HANN 1927
HANN 1962
HANN 1943
HANN 1919
HANN 1935
HANN 1958
xx 1944
HANN 1948
HANN 276331318822781
1981 Alezan
DIRK  DescendanceModifier
HANN 1968
HANN 1958
HANN 1943
HANN 1933
HANN 1922
HANN 1928
HANN 1937
HANN 1928
HANN 1927
HANN 1948
GOTE  DescendanceModifier
HANN 1936
HANN 1919
HANN 1931
HANN 1944
HANN 1929
HANN 1937
HANN 1957
HANN 1951
TRAK 1934
TRAK 1916
TRAK 1927
HANN 1947
HANN 1940
HANN 1941
HANN 1952
HANN 1946
HANN 1933
HANN 1933
HANN 1946
HANN 1935
HANN 1937
HANN 1975
HANN 1970
xx 1959
xx 1950
xx 1939
xx 1939
xx 1948
xx 1930
xx 1942
HANN 1954
HANN 1944
HANN 1940
HANN 1938
HANN 1949
HANN 1929
HANN 1945
HANN 1956
HANN 1942
HANN 1938
HANN 1929
HANN 1933
JORA  DescendanceModifier
HANN 1938
JOHO  DescendanceModifier
HANN 1930
HANN 1924
HANN 1936
HANN 1922
HANN 1917
HANN 1912
HANN 1927
HANN 1911
HANN 1922